#melayang {position:fixed;_position:absolute;bottom:30px; left:0px;clip:inherit;_top:expression(document.documentElement.scrollTop+document.documentElement.clientHeight-this.clientHeight); _left:expression(document.documentElement.scrollLeft+ document.documentElement.clientWidth - offsetWidth); }

Jumat, 25 Januari 2013

Mu'tabaroh Salaf


TRACK I
TANASULUL KUTUBUL SYAFI’IYYAH
Bagian Pertama الأم
الأم                
                  : Status       : Kitab induk madzhab[1]
                   : Milik         : milik Ibn al-Idris al Syafi’i (muassis al madzhab)
المختصر          
                  : Status       : Mukhtashar (ringkasan) al-Um.
                  : Mu’allif     : Isma’il al-Muzani (175-264 H).
نهاية المطلب       
                  : Status       : Syarh al-Mukhtasahar
                  : Mu’allif     : Imam al-Haramain (419-478 H)
البسيط             
                  : Status       : Mukhtashar Nihayatil Mathlab
                  : Pemilik      : Hujjatul Islam Abu Hamid al Ghazali (505-550)[2]
الوسيط            
                  : Status       : Mukhtashar al Bashith
                  : Pemilik      : Hujjatul Islam Abu Hamid al Ghazali
الوجيز
                  : Status       : Mukhtashar al washith
                  : Pemilik      : Hujjatul Islam Abu Hamid al Ghazali
الخلاصة                
                  : Status       : Mukhtashar al Wajiz
                  : Pemilik      : Hujjatul Islam Abu Hamid al Ghazali
Bagian ke dua الوجيز
المحرر            
                   : Status       : Mukhtashar al Wajiz
                   : Pemilik      : al Imam al Rafi’i (557-623 H)
منهاج الطالبين     
                   : Status       : Syarh al Muharrar
                   : Mu’allif     : al Imam Abu Yahya Zakariyya al Nawawi (632-676)
منهج الطلاب      
                   : Status       : Mukhtashar al Minhaj
                   : Mu’allif     : Syaikhul Islam Zakariya al Ansyari (826-926 H)
نهج الطلاب         
                   : Status       : Mukhtashar al Manhaj
                   : Mu’allif     : al Imam al Jauhari (1096-1181 H)
شرح صغير        
                   : Status       : Syarh al-Wajiz
                   : Mu’allif     : al Imam al Rafi’i
شرح كبير [3]          
                   : Status       : Syarh al-Wajiz
                   : Mu’allif     : al Imam al Rafi’i
روضة الطالبين    
                   : Status       : Mukhtashar Syarh Kabir
                   : Mu’allif     : al Imam Zakariyya al Nawawi
العباب 
                   : Status       : Mukhtashar al Raudlah
                   : Mu’allif     : al Muzajjad (840-930)
الغنية              
                   : Status       : Mukhtashar al Raudlah
                   : Mu’allif     : al Suyuthi
الروض            
                   : Status       : Mukhtashar al Raudlah
                   : Mu’allif     : Ibn al Muqri (837-754)
أسنى المطالب      
                   : Status       : Syarh al Raudl
                   : Muallif      : Syaikhul Islam Zakariyya al Anshari
Bagian ke Tiga  منهاج الطالبين

 منهج الطلاب 
                   : Status       : Mukhtashar al Minhaj
                   : Mu’allif     : Syaikhul Islam Zakariyya al Ansyari (826-926 H)
نهج الطلاب         
                   : Status       : Mukhtashar al Manhaj
                   : Mu’allif     : Al Imam al Jauhari (1099-1181 H.)
تحفة المحتاج       
                   : Status       : Syarh Minhaj al Thalibin
                   : Mu’allif     : Ibn Hajar al Haitami (909-974 H.)
نهاية المحتاج       
                   : Status       : Syarh Minhaj al Thalibin
                   : Mu’allif     : Al Ramli al Shahir (919-1004 H.)
Catatan      :
تحفة المحتاج & نهاية المحتاج adalah dua kitab pokok (al ‘Umdah) Mazdhab al Syafi’i
مغني المحتاج       
                   : Status       : Syarh Minhaj al Thalibin
: Mu’allif     : Al Khathib al Syirbini (Wafat 974 H.)
قوت المحتاج       
                   : Status       : Syarh Minhaj al Thalibin
: Mu’allif     : Al Adzra’i
غنية المحتاج      
                   : Status       : Syarh Minhaj al Thalibin
: Mu’allif     : Al Adzra’i
الإنتهاج           
                   : Status       : Syarh Minhaj al Thalibin
: Mu’allif     : Tajuddin al Subki
شرح الكبير        
                   : Status       : Syarh Minhaj al Thalibin
: Mu’allif     : Ibn Syahbah
سراج الوهاج      
                   : Status       : Syarh Minhaj al Thalibin
: Mu’allif     : Muhammad Zuhri al Dlamrawi
كافي المحتاج       
                   : Status       : Syarh Minhaj al Thalibin
: Mu’allif     : Al Asnawi
مصباح المحتاج   
                   : Status       : Syarh Minhaj al Thalibin
: Mu’allif     : Ibn Qasim al ‘Ubadi
الديلاج             
                   : Status       : Syarh Minhaj al Thalibin
: Mu’allif     : Al Zarkasyi
كنز الراغبين        
                   : Status       : Syarh Minhaj al Thalibin
: Mu’allif     : Jalaluddin al Mahalli
Bagian Ke IV شرح الكبير للرافعى

الحاوي الصغير    
                   : Status       : Mukhtashar Syarhil Kabir
: Mu’allif     : Al Qazwain (Wafat 665 H.)
الإرشاد             
                   : Status       : Mukhtashar al Haawi al Shaahir
: Mu’allif     : Ibn Muqri (757-837 H.)
الإمداد [4]            
                   : Status       : Syarh al Irsyad
: Mu’allif     : Ibn Hajar al Haitami
فتح الجواد         
                   : Status       : Syarh al Irsyad
                   : Muallif      : Ibn Hajar al Haitami
البهجة الوردية      
                   : Status       : Mandzumah al Haawi al Shahir
                   : Muallif      : Ibn al Wardi
شرح البهجة
الصغير             
                   : Status       : Syarh al Bahjah al Wardiyyah
: Mu’allif     : Syaikhul Islam Zakariyya al Ansyari
الغرر البهية [5]      
                   : Status       : Syarh al Bahjah al Wardiyyah
: Mu’allif     : Syaikhul Islam Zakariyya al Ansyari
Bagian ke V التقريب

التقريب [6]           
                   : Status       : al Matn
: Mu’allif     : Al Qaadli Abi Thayyib/Abi Suja’ al Asfihani (328-488 H.) [7]
فتح القريب         
                   : Status       : Syarh al Taqrib
: Mu’allif     : Ibnu Qasim al Ghazi [8]
البيجورى                   
                   : Status       : Hasyiah al Fath al Qarib
: Mu’allif     : Ibrahim al Bayjuri (1198-1277 H.)
كفاية الأخيار      
                   : Status       : Syarh Ghayah al Ikhtishar
: Mu’allif     : Al Hishni (752-829 H.)
الإقناع             
                   : Status       : Syarh al Taqrib
                   : Mu’allif     : Al Khatib al Syirbini
البجيرمي على الإقناع  
                   : Status       : Hasyiah al Iqna’
                   : Mu’allif     : Usman ibn Sulaiman [9]
التوشيح             
                   : Status       : Syarh al Taqrib
                   : Mu’allif     : al Nawawi al Jawi
التهذيب            
                   : Status       : Adillah al Taqrib
                   : Mu’allif     :
Bagian ke VI قرة العين

قرة العين          
                   : Status       : Al Matn
                   : Mu’allif     : Zainuddin al Malibari (Wafat 987 H.)
فتح المعين          
                   : Status       : Syarh Qurrah al ‘Ain
: Mu’allif     : Zainuddin al Malibari
إعانة الطالبين      
                   : Status       : Hasyiah Fath al Mu’in
: Mu’allif     : Abu Bakar Syatha (1266-1310 H.)
ترشبح المستفيدين  
                   : Status       : Hasyiah Fath al Mu’in
: Mu’allif     :
نهاية الزين        
                   : Status       : Syarh Qurrah al ‘Ain
: Mu’allif     : Al Nawawi al Jawi
TRACK III
KUTUB AL SYAFI’IYYAH (YANG LAIN)
Selain yang telah dipaparkan di depan, juga masih banyak kitab dari kalangan ulama’ syafi’iyyah yang belum tercantumkan, diantaranya adalah :
1.   Al Nawawi
·         Al Tanqih
·         Al Majmu’ syarh al Muhadzdzab
2.   Al Syirazi
·         Al Muhadzdzab
3.   Ibn Rif’ah
·         Al Mathlab Syarh al Washith
·         Al Kifayah syarh al Tanbih
4.   Al Asnawi
·         Al Muhimmat
5.   Ibn Shobah
·         Al Syamil al Kabir
6.   Al Qazwain
·         Al Syamil al Shaghir
7.   Ibn Zubairi
·         Al Tanbih
8.   Al Mawardi
·         Al Hawi al Kabir
9.   Ali Syabramallisi
·         Hasyiah Nihayatil Muhtaj
10.                Al Jayani
·         Al Wahhaj mukhtashar al Minhaj


TRACK IV
PEMUTHLAKAN KITAB [10]
[1] Madzhab jadid
[2] Diantara guru al-Ghazali adalah Imam al Haramain dan Abul Qasim al Qusyairi.
[3] Nama lain dari شرح كبير   adalah فتح العزيز / شرح مبسوط
[4] الإمداد juga disebut dengan شرح بسيط
[5] الغرر البهية juga disebut dengan شرح كبير
[6] التقريب disebut juga dengan غاية الإختصار
[7] Beliau adalah seorang Qadli & Menteri kota Madinah. Beliau menetap di Masjid al Nabawi –menyalakan lampu & Menyapunya– . Selain itu……….
[8] Al Ghazi (Gaza – Palestina)
[9] Ia adalah murid dari mu’allif al Bujairomi ‘ala al Manhaj
[10] Dengan membuang qayd kitab yang dimaksud. Dan yang dituturkan disisni hanya sebagian saja.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar